بهداشت محیط زیست

 محیط " به مجموعه ای از شرایط خارجی و تأثیرات وارده ناشی از آن ها بر زندگی یک موجود زنده اطلاق می گردد . طبق تعریف ، محیط شامل هوا ، آب و خاک و روابط بین آن ها و کلیه موجودات زنده می باشد. بر این اساس هدف " بهداشت محیط " کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تأثیرات سویی بربقا و سلامتی انسان اعمال می کنند. بیماری های بسیاری با عوامل گوناگون اعم از بیولوژیک و شیمیایی از طریق آب، هوا، مواد غذایی و بسیاری ازعوامل محیطی دیگرسلامتی انسان را تهدید می نمایند . راهبرد اساسی بهداشت محیط در مهار این بیماریها ،کنترل منبع بیماری ، نحوه سرایت و تامین شرایطی است که سلامت فرد را افزایش دهد. فعالیت های بهداشت محیط بسیار گسترده و متنوع بوده و برنامه های مختلفی اعم از عملیات مهندسی ، فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، اقدامات اصلاحی ، کارهای ستاد ی و مدیریتی و غیره را شامل می گردد . برخی از مهمترین برنامه بهداشت محیط عبارتند از : پیشگیری از بروز سوانح و حوادث ، کنترل آلودگی هوا ، پیشگیری از بیماریهای واگیر ، بهداشت محیط در موارد اضطراری ، نظارت بهداشتی بر تهیه ، توزیع و فراورش مواد غذایی ، کنترل بیم اریهای ناشی از مواد غذایی و مسمومیت ها ، کنترل مواد زاید خطرناک ، بهداشت مسکن ، حفظ سلامتی در محیط های بسته ، کنترل حشرات و جوندگان ، بهداشت اماکن عمومی ، کنترل عوامل مزاحمت آفرین ، کنترل پرتوها ، بهسازی اماکن و فعالیت های تفریحی ، تصفیه و دفع فاضلاب ها ، مدیریت مواد زاید شهری و مواد زاید خطرناک ، بهداشت شناگاه ها و سایر تفریحات آبی و تأمین آب آشامیدنی سالم