بهداشت

بهداشت چيست ؟
علم و هنر پيشگيرى از بيماريها و طولانى كردن عمر، افزایش سطح سلامت و توانايى جامعه كه در گرو سلامت  تک تک افراد آن جامعه است، و اگر تك تك افراد جامعه سالم باشند، مى توان در مجموع، يك جامعه سالم و توانا به وجود آورد.
فعاليتهاى اقتصادى و پيشرفتهاى اجتماعى يك ملت و سلامت جامعه در گرو رعايت اصول بهداشتى مى باشد و جامعه اى كه سالم و تندرست باشد مى تواند از منافع خود دفاع و حقوق لازمه خود را كسب كند.

اصول بهداشتى وسيع و گسترده مى باشند و با توجه به پيشرفت سريع علم ، هر روز نكات بهداشتى ريزتر و دقيق تر و اهداف بهداشتى ، گسترده تر مى شوند.

به طور خلاصه اهداف بهداشتى را مى توان به صورت زير بيان كرد:

1 - سالم سازى محيط زيست

2 - كنترل بهداشت عمومى

3 - آموزش بهداشت عمومى

4 - ايجاد خدمات پزشكى و پرستارى براى تشخيص و درمان بيماريها

5 - ايجاد و توسعه ، يك سيستم اجتماعى كه در آن هر فرد از وسايل و امكانات لازم براى  سلامت و زندگى طولانى برخوردار باشد

 

 بهداشت‌ فردی‌

هر کس‌ با مراعات‌ بهداشت‌ قادر است‌ از لحاظ‌ جسمانی‌، روانی‌ و اجتماعی‌ در وضع‌ مناسبی‌ قرار گرفته‌ و وظیفه‌ای‌ را که‌ نسبت‌ به‌ خود و افراد خانواده‌ و جامعه‌ خود دارد به‌ خوبی‌ ادا کند. 
 

بهداشت‌ عمومی‌

یکی‌ از فعالیتهای‌ سازمان‌ یافته‌ اجتماعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور حفظ‌، ارتقاء و بازسازی‌ سلامت‌ افراد انجام‌ می‌گیرد و در برگیرنده‌ خدماتی‌ است‌ که‌ به‌ کل‌ جامعه‌ ارایه‌ می‌شود.

 

بهداشت اجتماعى

بهداشت اجتماعى كه وابسته به بهداشت فردى است و ميزان سلامت جامعه بستگى به رعايت بهداشت توسط افراد دارد. بايد افراد جامعه نكات بهداشتى را رعايت كنند تا بهداشت جامعه تاءمين شود. بنابراين هر فردى در اين كار سهمى دارد انسانها بايد كوشش كنند تا از آلوده ساختن محيط زيست خود مانند هوا، آب و زمين و... جلوگيرى نمايند و از گسترش  بيماريهاى واگير با رعايت اصول بهداشتى جلوگيرى به عمل آورند.