کرایولیپولیزبرای افراد چاق بهتر است یا افرادی که فقط مقدار اندکی چربی دارند

درايران از زماني که دستگاه کرايوليپوليز وارد عرصه رقابت لاغري شده است از آنجايي که از ابتدادستگاههاي کرايوليپوليز با پروبهاي 130ميليمتري عرضه شده بالاجبار به علت کوچک بودن حفره پروب فقط چربيهاي کوچک را پذيرش ميکردند وبعلت ناقص بودن تجربه وعلم همکاران دربرخي مواقع که چربيهاي بزرگ هم کرايوميکردند نميتوانستند تاثيري بر روي افراد چاق بگذارند بنابراين رفته رفته به اين باور رسيدند که کرايوليپوليز فقط براي افراد باربي که تنها مقدار اندکي چربي موضعي دارند ميتواند کاربردي باشد وبنابراين اين اعتقاد غلط در بين همکارانم رايج شد که کرايوليپوليز فقط وفقط براي چربيهاي اندک توانايي لاغري دارد وبراي چاقيهاي خيلي زياد توصيه به روشهاي ديگري ميکردند ازجمله انجام ليزر وساکشن وجراحي هاي شکمي .اما من طي اقامتي که در کشورهاي اروپايي وآمريکايي داشتم توانستم اين ديدگاه را در خودم تغيير دهم وبه اين باور برسم که بزرگ وکوچک بودن بافت چربي هيچ تفاوتي براي استفاده از کرايوليپوليز ندارد اما نکته اينجاست که اگر در ايران با پروبهاي کوچک 130ميليمتري نميتوانيم افراد با چربيهاي بسيار بزرگ را لاغر کنيم مشکل را بايد با واردات پروبهايي با سايز 200و300ميليمتري حل نماييم چون اگر در ابتدا اين دستگاههاي کرايوليپوليز را با چند پروب مختلف وارد ميکردند ديگر اين شايعه بين همکارانم پخش نميشد که به اشتباه بگويند کرايوليپوليز مخصوص آدمهايي با چربي اندک مناسب است چون با گفتن اين جمله وانتشار آن در سايتهاي پزشکان دنيا به طرز فکر ما ايرانيها ميخندند وباخود ميگويند که در کشور هفتاد ميليوني ايران يعني تا کنون حتي يک نفر هم نتوانسته که پروبهاي بزرگ را بکار ببرد که بفهمند اگر نميتوانند افراد خيلي چاق را لاغرکنند مشکل از کرايوليپوليز نيست بلکه به خاطر اينست که در ايران پروبي بزرگتر از 130ميليمتري وارد نشده است بنابراين اينجانب براي اولين بار در ايران اقدام به وارد نمودن اين پروبها کردم که در حال حاضر پروبهاي متنوعي با سايزهاي 100و130و150و200و300ميليمتري را دارم وبراي بيماران با سايزهاي بسيار بزرگ چربي هم براحتي کرايوليپوليز کرده وبه لطف ايزد منان تا اين لحظه موفقيتي در حدود 99درصد داشته ام پس من در اين لحظه خدمت تمام همکاران پزشکم ونيز تمام خوانندگان گراميم عرض ميکنم که اتفاقا در بحث کرايوليپوليز هرچقدر افراد مراجعه کننده چاقتر باشند واز توده هاي چربي بزرگتري برخوردار باشند نتيجه کار کرايوليپوليز هم بهتر وراضي کننده تر خواهد بود پس سر صحبت من با تمام دوستانيست که داراي چاقيهاي بسيار بزرگ هستند من در اين جا از تمام اين عزيزان خواهشمندم که روحيه خود را از دست ندهند وبراي لاغري تن به روشهاي بسيار خطرناک ندهند چون ما در اين مرکز تمام امکاناتي که براي يک کرايوليپوليز موثر لازم است را جمع آوري نموده وآماده ايم تا اين عزيزان بسيار چاق را هم تحت عمل کرايوليپوليز قرار دهيم البته نکته بسيار مهم را هم عرض کنم که باعث اشتباه شما عزيزان نشود وآن نکته مهم اينست که در برخورد با اين چربيهاي بسيار بزرگ بايد توجه داشته باشيم که براي کرايوليپوليز موثر در اين افراد با سايز چربيهاي بسيار بزرگ حداقل زمانيکه بايد براي هرپروب بکار برده شود حدود 100دقيقه ميباشد واز طرفي هم براي محافظت پوست بيماران از فريز شدگي حتما بايد از پدهاي آنتي فريز آمريکايي استفاده شود چون اگر از پدهاي چيني وکره اي استفاده شود حتما بي شک پوست بيماران طي اين زمان 100دقيقه اي کرايوليپوليز خواهد سوخت وعوارض بسيار نااميدکننده اي هم بيماران و هم پزشک معالج را فرا خواهد گرفت . کرايوليپوليز چيست