پرسش های متداول دستگاه اسکارلت

1- ميزان تورم و قرمزي در ناحيه درمان ، بعد از انجام اسکارلت به چه ميزاني است؟
با توجه به وجود ميکروموتور و نيز به کار گيري Insulat-ed Needles –Non در دستگاه اسکارلت، عملا اريتم و ادم پس از انجام پروسه بسيار ناچيز خواهد بود، تا حدي که بيمار قادر خواهد بود بلافاصله به کار و فعاليت روزانه خود بازگردد.

2- چند جلسه درماني و با چه فواصلي جهت دستيابي به نتايج درماني مطلوب نيار است؟
به طور معمول، 4 جلسه با فواصل ماهي يکبار براي بيماران انجام مي شود.

3-چه مدت بعد از انجام پروسه، مي توان انتظار نتيجه مطلوب درماني را داشت؟
بهترين نتيجه درماني ، 6 ماه پس از انجام پروسه خواهد بود. دستگاه اسکارلت

4-آيا در مناطقي که ژل يا بوتاکس تزريق شده ، مي توان اسکارلت انجام داد؟
انجام اسکارلت در اين نواحي ممنوعيتي ندارد اما هرگونه درمان حرارتي ،از عمر ژل و بوتاکس مي کاهد و احتمال نياز به ترميم را در پي خواهد داشت.
معيري