چگونه به داشتن هوایی پاک تر کمک کنیم


فعاليت هايي که مي توانيم براي کمک به داشتن هواي پاک انجام دهيم

استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي
استفاده از حمل و نقل عمومی در سفرهاي درون شهري را جایگزین خودروي شخصی
کنيد و روزهاي بحرانی آلودگی هوا از تردد در محدوده هاي پرترافيک خودداري کنيد.

از روشن نگه داشتن بي دليل خودرو پرهيز کنيد در صورت توقف یا پارک بيش از1دقيقه ،خودرو را خاموش کنيد. روشن نگه داشتن خودرو
منبع بزرگ آلودگی هوا است.
اگر همه ي مردم از5دقيقه روشن نگه داشتن بی دليل خودرو پرهيز کنند، از انتشار ميليون ها تن آلاینده و دي اکسيدکربن به جو پيشگيري می شود.
روشن نگه داشتن بدون حرکت خودرو راه موثري براي گرم کردن موتور نيست. بهتر است که در5 کيلومتر اول آرام رانندگی کنيد.

انتخاب خودرو با مصرف سوخت بهينه
وسایل نقليه موتوري مسئول بيش از نيمی از آلاینده هایی هستند که به توليد مه دود منجر می شود. براي خرید خودرو، یکی از انواع با توليد کمترین آلودگی را انتخاب کنيد
استفاده از سوخت هاي پاک تر سوخت هاي پاک(با استاندار بالاتر)، آلودگی کمتري نسبت به سوخت هاي معمولی توليد می کنند.

تنظيم موتور خودروها
خودروهاي قدیمی تر و به ویژه خودروهایی که به درستی نگهداري نشده اند، دست کم 20 برابرخودروهاي جدیدتر، آلودگی منتشر می کنند.
تنظيم موتورخودرو ،سرویس مرتب خودرو، تنظیم انزکتورها با کمک انژکتورشور و فشار باد تایرهاي خودرو به کارکرد صحیح خودرو و تولید آلودگی کمتر کمک می کند.

استفاده از خودروي چند سرنشين
با دوستان یا اعضاي خانواده،از یک خودرو استفاده کرده و به صورت تک سرنشين از خودرو استفاده نکنيد.
 

پياده روي
پياده روي یکی از پایدارترین راه هاي حمل و نقل است. پياده روي علاوه بر فواید متعدد براي سلامتی ،براي محيط زیست هم مفيد است. به طور مثال، براي کودکان و نوجوانان گروه پياده روي براي رفتن به مدرسه ایجاد کنيد. با نظارت یکی از والدین یا یک مربی مسير خانه تا مدرسه را به صورت گروهی پياده روي کنيد. این فعاليت را دست کم یک روز در هفته می توان انجام داد

دوچرخه سواري
12 کيلومتر دوچرخه سواري در هفته براي مدت 8 ماه از انتشار 52 کيلوگرم آلودگی هوا جلوگيري م ی کند 3 بهتر است از مسيرهاي مخصوص دوچرخه سواري استفاده کرد .و رعایت موارد ایمنی(استفاده از کلاه ایمنی، شبرنگ و...) را فراموش نکنيد. افزایش مصرف انرژي موجب افزایش انتشار آلاینده ها می شود.

براي حفظ گرما در زمستان و سرما در تابستان خانه را عايق بندي کنيد
تمامی شکاف ها به ویژه پنجره ها را پر کنيد. از پنجره ها ي دوجداره به جاي پنجره ها ي ساده استفاده کنيد هدر ندادن آب گرم شير آب گرم که چکه
می کند سالانه مقدار زیادی آب را هدر می دهد .با تعمير این شيرها از اتلاف انرژي و هدررفت آب جلوگيري کنيد.

کاهش مصرف انرژي برق
وسایل برقی از جمله چراغ ها و رایانه هایی که استفاده نمی شوند را خاموش کنيد یا در حالت آماده به کار قرار دهيد.
این کار علاوه بر حفاظت محيط زیست ،موجب کاهش هزینه ها می شود.

وسایلی که داراي مصرف بهينه انرژي هستند و برچسب مصرف بهينه انرژي دارند، خریداري کنيد.

با استفاده از لامپ هاي فلورسنت کم مصرف و جای گزینی وسایل با مصرف انرژي کم، انرژي را ذخيره کنيد.

کاهش آلاينده ها در خانه
بسياري از مواد شيميایی خانگی از جمله رنگ ها، حشره کش ها و شوینده ها اثرات مخربی بر سلامتی دارند. این مواد در زمان اسپري کردن یا تبخير وارد هوا می شوند.

ذرات ریز گرد و غبار منتشر شده در خانه در ریه ها تجمع پيدا کرده و باعث افزایش حملات آسم و کاهش مقاومت به عفونت ها می شود.

همچنين،این ذرات معلق ریز موجب افزایش احتمال مرگ زودرس به ویژه در افراد داراي سابقه بيماري قلبی و تنفسی می شود.

کباب پزهاي قد ی م ی م ی توانند منبع عمده اي براي آلودگ ی هوا باشند . از سوزاندن موادي از قبيل برگ هاي خشک، پلاستيک، تایر، چوب رنگ شده، زباله ها و غيره خودداري کنيد. - درحد امکان ، براي خشک کردن لباس ها از فضاي آزاد به جاي خشک کن برقی استفاده کنيد. براي شستشوي لباس ها از آب سرد استفاده کنيد. در خرید ماشين لباس شو یی جدید ، به مصرف بهينه انرژي دقت کنيد. ظروف پلاستيک ی ، شيشه، فلزات و کاغذها را در خانه تفکيک و بازیافت کنيد. درخت بکاريد و از گياهان آپارتمان ي نگهدار ي کنيد یک درخت در محل کار، خانه و یا مدرسه خود بکارید. درختان و گياهان دي اکسيد کربن را از
هوا جذب کرده و آن را به اکسيژن تبدیل م ی کن ن . در واقع ، گياهان فيلترهاي طبيعی هوا هستند که آلا ی نده ها را خنثی کرده و گرد و غبار را کاهش م ی دهند . درختان در تابستان تامين کننده سایه و در زمستان کاهش دهنده سرعت باد هستند. محصولاتي ک ه دوستدار محيط زيست هستند بخريد محصولاتی که بسته بندي کم و قاب ليت بازیافت دارند خریداري کنيد. محصولاتی که محلی هستند خریداري کنيد زیرا محصولات غيرمحلی مسافت زیادي را تا محل زندگی شما طی م ی کنند و درنتيجه بایستی براي حمل و نقل این محصولات مقدار زیادي سوخت فسيلی مصرف شود. با خرید محصولاتی محلی م ی توان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد. تغذيه مناسب در شراي ط آلودگي هوا در شرایط آلودگی هوا باید در حد امکان از خروج از منزل خودداري کرد این موضوع به ویژه براي کودکان،سالمندان و بيماران قلبی تنفسی اهميت دارد. با استفاده از برخی موار غذایی می توان تا حدي عوارض آلاینده ها را کاهش داد. ميوه و سبزی جات تازه به دليل داشتن آنتی اکسيدان هاي قوي براي سلامتی و مبارزه با آلودگی هوا بسيار مناسب است مصرف چا ي سبز، انار، زردچوبه ، دارچ ي ن و فلفل توص ي ه م ی شود . ش ي ر و لبن ي ات پروب ي وت ي ک و کم چرب مصرف کنيد. این مواد موجب تقویت س ی ستم ا ی من ی فرد و دفع سموم از بدن م ی شوند . نوشيدن مایعات فراوان به حفظ سلامتی بدن در روزهاي آلودگی هوا در دفع آلا ینده ها از بدن بسيار موثر خواهد بود

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
پایگاه خبری زیست آنلاین
خدمات شنوایی سنجی