نحوه کار دستگاه اسکارلت

49عدد نيدل به طور همزمان وارد پوست خواهد شد که عمق تفوذ انها بين 3.5 - 5mm بادقت 1mm قابل تنظيم مي باشد .
گرماي توليد شده توسط RFفرکشنال دو اثرايجاد مي کند:
اثر فوري : انقباض بافتي ناشي از انقباض فيلامان هاي کلاژن والاستين
اثر تاخيري : افزايش سنتز کلاژن والاستين
با توجه به قانون اهم وبا توجه به اينکه بيشترين مقاومت مربوط به اپيدرم است ، حرارت بسيارکمي در اپيدرم ايجاد شده خطر ايجاد آسيب حرارتي و سوختگي در اپيدرم بطورکامل از بين خواهد رفت . همچنين اگر نوک اين نيدل ها به بافت چربي برخورد کنند با توجه به بيشتر بودن مقاومت چربي نسبت به درم ، انرژي به درم منتقل شده ليز چربي در ناحيه درم مشاهده نخواهد شد توان بالاي دستگاه اسکارلت در کنار پخش حرارت به صورت قطره اشک امکان رسيدن دماي پوست را تاحدود 60-55 درجه فراهم مي کند . اين دما موجب شکستن پيوندهاي هيدروژني وهيدروفوبي و بازکردن مارپيچ پروتئيني کلاژن مي شود . پس از سرد شدن پروتئين ساختار اوليه به ساختارهاي ثانويه و ثالثيه بازگشته ، با تشکيل مجدد پيوندهاي هيدروژني وهيدرو فوبي ، رناچوراسيون کامل کلاژن ايجاد مي شود.