لیزر CO2 فراکشنال

قويتر از ليزر affirm است و با تعداد جلسات کمتر اثرات مطلوب ايجاد ميشود. اما خوب دردسر بيشتر هم دارد.بدنبال انجام اين ليزر پوست صورت زخمي ميشود. و لازم است بيمار چندروز در منزل استراحت کند.اين نوع ليزر هم برمبناي اصل فراکسل است(مراجعه شود به مقاله ليزر فراکسل براي جوانسازي پوست).اما ستون هاي تخريب در آن بزرگتر بوده لذا با چشم ديده ميشود.اگر بخواهيم براي يک نفر قويترين دستگاه جوانسازي پوست را انتخاب کنيم، ليزر CO2 فراکشنال انتخاب درستي است.اگرچه کمي ريسک آن بالاتر است اما نتايج واضح تر و زودتر ايجاد ميشود.اگر پزشک تجربه و مهارت کافي در انجام آن داشته باشد،مشکلي پيش نخواهد آمد.بخصوص براي اسکارهاي عميق آکنه مناسب است.همچنين براي چروکهاي عميق اطراف دهان نيز بسيار مؤثر است. دستگاه اسکارلت
شيرازي پور