لیزر افیرم Affirm

برمبناي اصل فراکسل است. (مراجعه شود به مقاله ليزر فراکسل براي جوانسازي پوست) ايمن و کم ريسک است .پوست صورت به دنبال انجام آن زخمي نميشود.فرد ميتواند فرداي روز ليزر در محل کار خود حاضر شود.اثرات آن عبارت است از کاهش چروکها، سفت شدن پوست و روشن شدن پوست.اشکال اين ليزر اين است که يکبار انجام دادن آن فايده ندارد. بلکه بايد دست کم شش مرتبه به فاصله هربار يک ماه انجام شود تا اثرات مطلوب ايجاد شود.اين نوع ليزر همچنين براي درماناسکار يا جوشگاه هاي ناشي از بريدگي و يا جاي بخيهو همچنين اسکارهاي ناش از جوش صورت بسيار مؤثر است.درواقع يک نوع ليزر فراکشنال است .اما بهترين نوع ليزر فراکشنال است.درتهراندر حال حاضر فقط يک مرکز مجهز به اين ليزر است. دستگاه اسکارلت
شيرازي پور