لیزر افیرم Affirm

برمبنای اصل فراکسل است. (مراجعه شود به مقاله لیزر فراکسل برای جوانسازی پوست) ایمن و کم ریسک است .پوست صورت به دنبال انجام آن زخمی نمیشود.فرد میتواند فردای روز لیزر در محل کار خود حاضر شود.اثرات آن عبارت است از کاهش چروکها، سفت شدن پوست و روشن شدن پوست.اشکال این لیزر این است که یکبار انجام دادن آن فایده ندارد. بلکه باید دست کم شش مرتبه به فاصله هربار یک ماه انجام شود تا اثرات مطلوب ایجاد شود.این نوع لیزر همچنین برای درماناسکار یا جوشگاه های ناشی از بریدگی و یا جای بخیهو همچنین اسکارهای ناش از جوش صورت بسیار مؤثر است.درواقع یک نوع لیزر فراکشنال است .اما بهترین نوع لیزر فراکشنال است.درتهراندر حال حاضر فقط یک مرکز مجهز به این لیزر است. دستگاه اسکارلت
شیرازی پور