فن آوری نانو و کاربردهای آن در صنعت تصفیه آب

استفاده از فن آوریهای نوین به خصوص فن آوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگیهای زیست محیطی، به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می باشد. یکی از مواردی که این فنآوری کاربرد خود را نمایان می سازد در ارتباط با منابع آب می باشد که در نظر گرفتن چالشهای پیش رو ضرورت استفاده از آن را پر رنگتر نموده است.فقدان دسترسی به آب تمیز و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه ، اولویت توسعه فن آوری نانو را مطرح می کند. هواداران فنآوری نانو اظهار می دارند که مواد با پایه فن آوری نانو می توانند به فن آوریهای تصفیه آب ارزان قیمت تر، بادوام تر و مؤثرتری منجر شوند که نیازهای کشورهای در حال توسعه را برآورده م یسازند. تعدادی از روشها و دستگاههای تصفیه آب که با موادی در مقیاس نانو کار می کنند ، اکنون بصورت تجاری در دسترس هستند و بقیه در حال توسعه می باشند. این فرآوردها با پایه فن آورینانو شامل فیلترهای آب، غشاهای فیلتراسیون(تصفیه)، کاتالیزورها و ذرات نانو برای اصلاح آبهای سطحی می باشند.

آب یکی از ضروریترین عناصر حیات بر روی زمین است و اگر چه بیش از 70 درصد از سطح کرة زمین با آب پوشیده شده است اما کمتر از 3 درصد از آن آب شیرین می باشد. از این مقدار 79 درصد به قله های یخی تعلق دارد، 20 درصد آن آبهای زیر زمینی است که به راحتی قابل دسترسی نمی باشد و فقط 1 درصد آن شامل دریاچه ها و رودخانه ها و چاه ها می باشد که به راحتی به دست می آید. در مجموع در هر زمان تنها یک ده هزارم ازکل آبهای کره زمین به سادگی در دسترس انسان قرار دارد. در دسترس بودن آب سالم و پاک یکی از مهمترین مسائل پیش روی بشر می باشد و به تدریج که مقدار مصرف آب بیشتر می شود مواد آلاینده نیز به روشهای گوناگون باعث آلوده کردن منابع آبی می گردند و این مسأله در آینده بحرانی تر خواهد شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور افزایش آگاهی و ترغیب، برای ادارهی بهتر امور مربوط به آب و حراست بهتر از این منبع حیاتی، سال 2003 را سال بین المللی آب شیرین اعلام نمود. پذیرش حق برخورداری از آب به عنوان یک حق برای بشر ممکن است مهمترین گام در بر طرف کردن دشواری، تأمین این بنیادیترین عنصر زندگی مردم باشد.