علایم پس از کرایولیپولیز دربدن بیماران

پس از کرايوليپوليزدرمنطقه انجام شده علايمي که ايجاد ميگردد به دوقسمت تقسيم ميشود

1)علائم اوليه

2)علايم ثانويه

1)علايم اوليه ياابتدايي به علائمي اطلاق ميگردد که طي مراحل انجام کرايوليپوليز ميتواند در بيماران بروز نمايد اين علايم شامل

1-1)دردموضعي 1-2)اريتم يا قرمزي پوست محل کرايوشده 1-3)ايجاد تاولهاي ريز محدود ويا متعدد 1-4)فريزشدگي يا يخ زدگي پوست محل کرايوليپوليزشده 1-5)بي حسي موقتي

2)علايم ثانويه به آندسته از علائمي اطلاق ميگردد که معمولا از چندساعت بعداز کرايوليپوليز شروع گشته وميتواند بندرت تا چندين ماه هم ادامه داشته باشد ولي درصورتيکه کرايوليپوليز بصورت اصولي انجام پذيرفته باشد بعداز حداکثر يکماه به اتمام ميرسداين علايم شامل

1-2)کبودي شديد موضع کرايوليپوليز شده 2-2)گزگزمحل کرايوليپوليزشده 2-3)احساس خارش مزمن 2-4)بي حسي طولاني مدت درموضع کرايو شده 2-5)ايجاد تاولهاي بزرگ وآب دار در اثر سوختگي ناشي از فريز شدگي

توضيحات تکميلي=قابل توجه خوانندگان گرامي بايد توجه داشته باشيد که در علايم اوليه به غيراز مورد4که فريز شدگي ميباشد ودرضمن تا اندازه اي دردسرساز ميباشدساير موارد کاملاطبيعي بوده ونيز قابل انتظار ميباشد اما اصلا ايجاد فريز شدگي پوست نبايد ايجاد شود ودرصورتي که بوجود بيايد اولين وبزرگترين علتش تقلبي بودن پدهاي آنتي فريز استفاده شده ميباشد. قيمت کرايوليپوليز

واما درمورد علايم ثانويه چهار علايم اول کاملا قابل انتظار است وحتي اگر اين علايم بوجود نيايند بايد نگران شويم چون کرايوليپوليز بخوبي انجام نشده است پس نتيجه ميگيريم که چهار علايم اولي بايد بوجود بيايد بعداز کرايوکه ما به مثبت بودن نتيجه کرايو اميدوار باشيم ولي در مورد علامت پنجم که اميدوارم هيچ پزشکي وصدالبته هيچ بيماري آنرا تجربه نکندواگر اين اتفاق ناگوار را ببينيم تنها علتش فقط وفقط يک علت ميتواند باشد وآن چيزي نيست بجز بکار بردن پدهاي آنتي فريز تقلبي که هم روزگار بيمار را تباه ميکند وهم پزشک را چون اگر اين اتفاق ناگوار روي دهد تا چندين ماه بدن بيمار دچار زخمهاي بسيار بسيار بدي ميشود که درمانش نيز بسيار بسيار سخت و طاقت فرسا خواهد بود 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی