تمرينات ساده براي تنگ كردن واژن

تمرينات کگل باعث تقويت عضلات پاييني لگن خاصره و ماهيچه ها، خواهد شد. اين تمرينات حتي به لذت بيشتر جنسي (ارگاسم شديدتر) نيز منجر خواهد شد چرا که باعث قويتر گرديدن و بيشتر انعطاف پذير شدن ماهيچه ها مي
شود. آنها کيسه مثانه را هم سفت تر خواهند کرد که درنتيجه شما ديگر چکه هاي ادراري نخواهيد داشت.
نکته اينجاست که به هر حال آنها خود واژن را تنگ نخواهند کرد بلکه در حقيقت ماهيچه هاي ورودي دهانه واژن رو تنگتر مي کنند.در اينجا به چگونگي تمرينات کگل اشاره خواهيم کرد:

1-در زمان ادرار ، بدون استفاده از دست ماهيچه ها را جمع کنيد تا جاييکه جلوي ادرار رو بمدت 4 ثانيه بگيريد و بعد دوباره ول کنيد تا ادرار جاري بشود. تمرينات کگل برويماهيچه هاي بخش پاييني لگن خاصره فشار مي آورد و
آنها را تمرين مي دهد.

2- (در حالت بدون ادرار و طبيعي ) اگر ميخواهيد که چک کنيد تا مطمئن بشويد که به ماهيچه درستي داريد فشار مي اوريد ،
مي توانيد يک يا دو انگشت خود رو داخل واژن کنيد و بعد شروع به سقت کردن ماهيچه نماييد. اگر حس مي کنيد که به انگشت فشار مي ايد حتي به اندازه خيلي کم ، مشخص مي شود که شما مسير درستي را حرکت مي کنيد. پنج تا ده بار در
روز ، بمدت ده دفعه اينکار رو انجام بدهيد

3- اين کار بين هشت تا ده هفته زمان خواهد برد تا شما بتونيد نشانه هاي پيشرفت را در آن مشاهده کنيد
اما تحمل کنيد و بدانيد که قطعا نتيجه مي دهد چراکه کگل هم، مثل همه تکنيکهاي وزنه برداري و بدنسازي براي تاثير به زمان نياز خواهد داشت. استفاده ازميله هاي هالتر واژن هم براين مساله تاثير گذار خواهد بود که مي توان آنها را ازمغازه هاي مربوط به معاشقه خريداري نمود.اگر تمرينات کيگل رو بطور مستمر و پيگير انجام داديد ولي هيچگونه تغييري رو مشاهده
نکرديد بهتراست که با دکتر تماس بگيريد و متدهاي ديگر پزشکي رو براي رفع اين مورد دنبال کنيد . از جمله آنها:

مخروط واژن :
اين يک جسم نسبتا وزن دار مي باشد و در اندازه هاي پنبه هاي دوران قاعدگي، که زنها آن را وارد واژن خودشان مي کنند و سعي مي کنند که نگهش دارند.افزايش وزن اين اجسام به مرور باعث قويتر شدن ماهيچه هاي واژن مي گردد. ابتدا از وزنه سبک شروع خواهد شد و دوبار در روز به مدت 15 دقيقه به ماهيچه هاي واژن فشار وارد مي گردد. زمانيکه زن خود رو در نگهداري وزنه توانا ديد وزن وزنه روافزايش خواهد داد.

محرکهاي الکتريکي :
با اين روش قدرت ماهيچه هاي واژن و بخش تحتاني لگن خاصره نيز مشخص خواهد شد . با وصل و قطع کردن جرياني از برق باعث خواهند گرديد که ماهيچه ها خود رو جمع و سپس شل نمايند. اين روش يک تا چهار روز ادامه خواهد داشت که دربالاترين ميزان آمادگي تا20 دقيقه در يک مرحله نيز طول خواهد کشيد. بسته به شرايط فرد و ماهيچه ها حتي ممکن است بمدت چند هفته مستمر اين شيوه ادامه يابد. بعضي از دکترها اين کار را خود در مطب انجام مي دهند اما دستگاهاي ساده و قابل استفاده در منزل نيز قابل خريد است.

نيو کنترل :
اين شيوه در حقيقت يک صندلي داراي بخش مغناطيسي مي باشد که ماهيچه هاي بخش تحتاني لگن خاصره رو تحريک خواهد کرد.اين شيوه توسط پزشکان مربوطه در مطب بمدت 20 تا 30 دقيقه و آنهم دوبار در هفته انجام مي گيرد.طول مدت درمان در حدود 8 هفته خواهد بود.اما بعضي ازپزشکان نيز براي شما که داراي مشکل کشيدگي واژن هستيد جراحي رو پيشنهاد ميدهندکه مشخصا اين آخرين تير ترکش خواهد بود محصولات ليزري وچيزهاي پيچيده ديگر مي توانند که شما رو به وضعيت قبلي برگردانند. و البته شما و پزشکتان هستيد که تصميم ميگيريد چه کاري براي شما منطقي تر خواهد بود
در پايان بايد گفت چيزي براي خجالت وجود ندارد. اين يک مسئله همگاني است. 

روش ليزر واژينال