بهبود اسكار سوختگی با تزریق چربی

سلولهاي بنيادي سلولهايي هستند كه قابليت تمايز به بيش از يك جمعيت را دارا مي باشد .سلول هاي جنيني ومغز استخوان مهمترين منبع سلولهاي بنيادي هستند ، اما استفاده از سلولهاي جنيني ومغز استخوان كار دشواري است .
اخيرا محققان به اين مهم دست يافته اند كه بافت چربي درست مانند مغز استخوان يك منبع ايده آل براي سلولهاي بنيادي مي باشد .

چربي تصفيه شده واماده تزريق منبع غني از سلولهاي بنيادي مي باشد كه قابل تمايز به بيش از يك سلولي مي باشد واين سلولهاي بنيادي در بافت چربي است كه مي تواند در ترميم والتيام اسكار سوختگي نقش ايفا كند .اين سلولها قادرند علاوه بر ايجاد سلولهاي مختلف ، سبب ايجاد عروق جديد شوند واين خود اساس استفاده از تزريق چربي در درمان اسكارهاي كلوئيد وهپيرتروفيك مي باشد .

اين روش در بهبود اسكارهاي وسيع سوختگي بدن كه هيچ گونه عمل جراحي نمي توان براي انان انجام داد نيز كاربرد دارد .
تركيب اين روش با ليزر فركشنال مي تواند نتيجه را باز هم بهتر كند .در هرصورت نبايد انتظار بهبودي صد در صد را داشت وبسته به نوع اسكار تكرار در جلسات بين 2تا 5 ماه جلسه مي باشد .

تزريق چربي يك روش جديد واميدوار كننده براي درمان اسكار هاي سوختگي مي باشد ديده شده است تزريق چربي در بافت اسكار سوختگي، بهبود قابل توجهي در جنس وكيفيت پوست ، رنگ پوست الاستيسته ، ضخامت ونرمي پوست ايجاد مي كند .

در افراد كه دچار سوختگي صورت شده اند وچشم ويا دهان انها دچاركشيدگي به يك سمت وچسبندگي چانه به گردن وياكشيدگي پره بيني شده اند تزريق چربي مي تواند روش بسيار موثر وراحتي براي بهبود وضعيت آنان باشد. در اين روش علاوه بر حذف هزينه هاي سنگين جراحي ،عدم نياز به بستري نياز به دوره نقاهت طولاني نيز ندارد . 

سلامت و زیبایی