انواع ممبران ها در تصفیه آب

هر فرایند و روشی که باعث تغییر ترکیب شیمیایی و رفتار طبیعی منبع آبی گردد تحت عنوان تصفیه آب تعریف می گردد.روشهای تصفیه می توانند به صورت زیر تقسیم شوند : تصفیه فیزیکی و شیمیایی و
زیستی(بیولوژیکی).در اینجا تنها انواع هر دسته را نام برده می شود . انواع روش های تصفیه فیزیکی عبارتند از: غربال کردن، فیلتراسیون ماسه ای ، فیلتراسیون کارتریجی، فیلتراسی ون توسط آلومینای فعال شده ، فیلتراسیون توسط کربن فعال شده و فیلتراسیون توسط ممبران ها. انواع روش های تصفیه شیمیایی عبارتند از : انعقاد و فیلتراسیون ، تعویض یونی ، کاهش سختی (نرم سازی )توسط آهک، گندزدایی، تقطیر، دمش هوا، تنظیمPH
انواع روش های تصفیه زیستی آب عبارتند از: تصفیه هوازی و تصفیه بی هوازی که جهت تصفیه پساب استفاده می گردد.
انواع ممبرانها
ممبران ها از چند لحاظ تقسیم بندی می گردند . انواع این تقسیم بندیها بر مبنای ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی، اندازه حفره ممبران، جنس و مدول ممبران می باشد که در ادامه به بررسی تک تک آنها می پردازیم.
انواع ممبران ها از لحاظ ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی
ممبران ها به طور کلی به دو دسته ایزوتروپ و غیرایزوتروپ تقسیم می شوند . ممبرانهای ایزوتروپ از لحاظ ترکیب شیمیایی و فیزیکی در طول سطح مقطع خود یکسان می باشند ؛ در حالیکه ممبر انهای غیرایزوتروپ در طول سطح مقطع خود یکن واخت نبوده و شامل لایه هایی هستند که از لحاظ ساختار و یا ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت می باشند.
انواع ممبران ها از لحاظ اندازه حفره 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی