انار و پوسیدگی پوست آن

انــار، بومــي ايــران بــوده و در حــال حاضر كشــور مــا بزرگترين توليدكننــده و صادركنند ه انار در جهان اســت. براســاس آمــار وزارت جهاد كشــاورزي (۵)، مجموع ســطح زير كشــت باغ هاي انار كشور در ســال زراعي ۸۰-۸۱ برابر ۵۹۵۸۶ هكتــار، ميزان توليد ۶۶۵۲۹۹ تن و متوســط عملكرد ۱۲۴۸۴ كيلوگرم د ر هر هكتار برآورد شــده است(۵). فارس، خراســان، يزد، اصفهــان، مركزي و تهران مهمترين اســتانهاي انارخيز كشــور را تشــكيل ميد هنــد. عليرغم بازار بســيار خوب جهاني بــراي انار ايــران، ميزان صادرات انار بســيار ناچيز و كمتــر از ۲ درصد توليد مي باشد.
در حال حاضر پوســيدگي ميوه انار در انبار يا در مراحل بازار رساني، مهمترين مشــكل انبــارداري و مانع عمده صــاد رات ميوه انار محســوب
ميگردد. تاكنون بيش از ۲۵ گونه و جنس قارچ يا باكتري به عنوان عامل پوسيدگي و ترشيدگي ميوه انار از سراسر جهان گزارش شده است (۷). در ايران اخياني و همكاران (۱) هشت گونه قارچ از جنس Aspergillus و Alternaria، Rhizopus، Penicillium، Nematospora جنس از گونههايي Fusarium، و دو گونه مخمر به نام هاي Hanseniospora vineae Vander Wale et Tscheuschner و .Sacaromyces sp و انواعــي از نماتود، كنه و باكتريهاي ســاپروفيت را به عنوان عوامل فســاد و گنديدگــي ميوه انار ذكر نمودهاند.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی