اصول مراقبت پيش از بارداري

1 - گرفتن شرح حال : بررسي وضعيت فعلي خانم براي باردار شدن، بررسي سوابق زايمان هاي قبلي، سابقه يا ابتلا فعلي به بيماري وناهنجاري، رفتارهاي پرخطر( از قبيل سابقه زندان، تزريق مكرر خون ، اعتياد تزريقي ورفتارهاي جنسي پرخطر ).
2 -معاينه باليني : شامل اندازه گيري قد، وزن، كنترل فشار خون، معاينه دهان ودندان، چشم، تيروئيد، قلب، ريه، پوست، پستان، شكم، اندام ها و دستگاه تناسلي .
3 -آزمايش ها وسونوگرافي : شامل آزمايش خون از نظر كم خوني، تعيين گروه خون وارهاش، ديابت، آزمايش ادرار و... ، پاپ اسمير (تست سرطان دهانه رحم ) و انجام سونوگرافي در صورت نياز.
4 -آموزش و مشاوره : شامل آموزش بهداشت، بهداشت روان، بهداشت جنسي، بهداشت دهان ودندان، تغذيه و مكمل هاي دارويي، زمان قطع روش پيشگيري از بارداري و زمان مناسب باردار شدن.
5 -تجويز قرص اسيد فوليك: توصيه به شروع مصرف آن به ميزان روزانه يك عدد وحداقل سه ماه قبل از بارداري.
6 -ايمن سازي : در صورت نياز توصيه به تزريق واكسن سرخجه وتوام بزرگسال.