آیا میتوان آر اف فرکشنال را با لیزر فرکشنال CO2 مقایسه کرد ؟

اين دو تکنولوژي هر دو براي جوانسازي پوست به کار ميروند که مکانيسم و اثرات متفاوتي دارند.
*درصد بهبودي ناشي از فرکشنال راديوفرکونسي در درمان شل شدگي و افتادگي پوست بيشتر از ليزر فرکشنال است
*در مورداسکارهاي آکنه ( جوش ) و اسکارهاي جراحي و بخيه سطحي ليزر فرکشنال دي اکسيدکربن بيشتر بر سطح ضايعات موثر است وفرکشنال راديوفرکونسي بر عمق ضايعات بيشتر موثر است. بنابراين ترکيب دو روش در درمان ضايعات بسيار موثر است.
*براي فصول گرم سال و افرادي که پوست سبزه دارند RF بهتر است. دستگاه اسکارلت
*براي افرادي که امکان استراحت بعد از درمان را ندارند و ميخواهند سريع به سرکار برگردند RF بهتر است
*در صورت امکان ترکيب اين دو روش اثر فوق العاده اي در درمان مشاهده ميشود. 

پزشک آنلاين