آشیانه برای بوقلمون

مساحت کف آشيانه:
تا 8 هفتگي براي هر 10جوجه بوقلمون يک متر مربع کافي است . از هشت هفتگي تا دوازده هفتگي براي هر 10 جوجه بوقلمون 2 متر مربع و از دوازده هفتگي تا شانزده هفتگي براي هر 10 بوقلمون جوان 5/2 متر مربع بايد در نظر گرفته شود . براي بوقلمون هاي جوان ( نروماده ) در حال رشد در محيط محدود هر بوقلمون 4/0متر مربع لازم است . اگر افراد گله تماما نر باشند براي هر بوقلمون 5/0 متر مربع و چنانچه تماما ماده باشند براي هر بوقلمون 3/0 متر مربع کافي خواهد بود . براي بوقلمون هاي سبک وزن و بوقلمون هايي که در سيستم بسته ( با شرايط تحت کنترل ) پرورش ميشوند مساحت کف لانه بايد چيزي کمتر از ارقام بالا باشد .

نور رساني:
در دو هفته اول زندگي نور بايد بقدر کفايت در آشيانه وجود داشته باشد تا جوجه بوقلمون ها غذا و آب را ببينند و دچار عدم تغذيه نشوند . 10 الي15 شمع چراغ بايد شبانه روز روشن باشد ، بدين معني که لامپ هاي 200 واتي با فواصلي حدود 3متر مستقر شوند . يک چراغ 5/7 تا15 واتي بايد در داخل و زير هر دستگاه مادر قرار داده شود . پس از دو هفته اول در آشيانه هاي پنجره دار شب ها لامپ هاي نيم شمعي کافي خواهد بود . نورهاي ضعيف در اين سن از ترس ، روي هم ريختن و اضطراب جلوگيري ميکند .

وسايل دان خوري :
از سه هفتگي تا عرضه به بازار بايد دان خوري هاي بزرگ براي بوقلمون هاي جوان تهيه نمود ، بطوري که عمق دانخوري 10 سانتي متر و طول دانخوري 7 الي 8 سانتي متر براي هر قطعه بوقلمون باشد . از دانخوري لوله اي آويزان نيز ميتوان استفاده نمود . در سيستم دانخوري لوله اي براي اينکه ميزان طول متناسب آن چيست قطر دانخوري را در 43/4 ضرب ميکنيم . اگر دانخوري آنقدر عريض ساخته شده باشد که جوجه ها از هر دو طرف دانخوري بتوانند استفاده کنند ، در اين صورت طول واقعي دانخوري دو برابر طول ظاهري آن بايد به شمار آيد . بدين ترتيب يک متر از اين نوع دانخوري دو متر محسوب خواهد شد .

آبخوري :
آب آشاميدني جوجه بوقلمون ها را ميتوان هم با آبخوري هاي شيشه اي و هم با آبخوري هاي اتو ماتيک تامين نمود . از روز اول تا سه هفتگي ، هر يکصد قطعه بوقلمون بايد به سه آبخوري 5 تا 10 ليتري چشمه اي دسترسي داشته باشند . از سه هفتگي تا عرضه به بازار براي هر يکصد قطعه بوقلمون دو آبخوري چشمه اي 15 تا 20 ليتري لازم است . براي هر يکصد قطعه بوقلمون جوان بايد 10 سانتي متر آبخوري اتوماتيک در نظر گرفت . تغيير در کيفي و کمي آبخوري و دانخوري بايد بسيار تدريجي باشد ، بطوري که بوقلمون را از خوردن آب و دان نسازد .
يکي از مهمترين توصيه هائي که بايد به پرورش دهندگان بوقلمون بشود انتخاب غذاي مناسب ميباشد . براي پرورش بوقلمون دو برنامه غذايي اساسي بايد در نظر گرفته شود . يکي غذاي تمام آردي و ديگري غذاي دانه اي که بدان يک مکمل پروتئيني افزوده شده باشد . نيازهاي تغذيه اي بوقلمون بر حسب سن متغير است . همچنانکه بر سن بوقلمون افزوده ميشود نيازهاي پروتئيني ، ويتاميني و مواد معدني بدن اين حيوان کاهش ميابد و بر نيازهاي آن به مواد انرژي زا افزوده ميشود .
مواد غير قابل حلي مانند سنگ ريزه ( خارا يا گرا نيت ) بايد در سنين 8 تا 10 هفتگي به غذاي بوقلمون افزوده شود . وقتي بوقلمون ها با غذاهاي دانه اي و يا در چراگاه و گردشگاه تغذيه ميکنند بايد حتما به غذاي آنها سنگ ريزه افزوده شود تا بتوانند از آن براي خرد کردن مواد دانه اي و فيبري غذا استفاده کنند .
توصيه ها و برنامه هاي متعددي براي تغذيه بوقلمون ارائه شده است . يکي از ساده ترين و عملي ترين توصيه ها بمنظور تهيه فرمول غذائي براي بوقلمون داني با 28% پروتئين براي جوجه بوقلمون ها ( پيش دانه ) ، 21 % پروتئين براي بوقلمون هاي در حال رشد ( رشد دانه ) و 16 درصد پروتئين براي بوقلمون هاي بالغ ميباشد .
در اغلب موارد، بخصوص در مناطقي که بيماري کوکسيديوز ( اسهال خوني ) در طيور ديده شده باشد ، دان بوقلمون بايد حتما حاوي يک ماده مقابله کننده با کوکسيديوز باشد . همچنين وجود يک ماده پيشگيري کننده بيماري سياه سر نيز در غذاي بوقلمون ضروري است .
غذا و آب بايد هميشه در دانخوري و آبخوري وجود داشته باشد . غذاي غير نرم يعني با ذرات درشت ( pellet ) را ، ميتوان پس از هفته چهارم زندگي براي جوجه بوقلمون در نظر گرفت .
غذاي جوجه بوقلمون ها ( استار تر ) ، يعني پيش دانه را ميتوان از موسسات توليد کننده دان خريد و يا برابر فرمول هاي موجود خود تهيه نمود . همچنين ميتوان کنستانتره خريداري و با موادي نظير کنجاله سويا ، ذرت آسياب شده و مشابه آنها مخلوط نمود و دان مناسبي ساخت .
غذاي جوجه بوقلمون هاي در حال رشد ( رشد دانه ) را از سن هشت هفتگي تا عرضه به بازار بايد در اختيار بوقلمون هاي جوان قرار داد . اين جيره در حقيقت پلت هاي نرمي است که به دانه هاي خرد شده اضافه ميشود . کنستانتره مخصوص را نيز ميتوان با دانه هاي آسياب شده يا آرد سويا ذرت آسياب شده به نسبتي که کارخانه سازنده کنستانتره توصيه ميکند مخلوط نمود و در اختيار بوقلمون قرار داد .
پروتئين موجود در آرد سوياي پوست کنده براي بوقلمون هاي بالغ بسيار قابل هضم است ولي مواد هيدرو کربنه موجود در ان چندان قابل جذب نيست .  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی